Opinie o Nas
Darmowa dostawa od 50 zł TYLKO z ORLEN PACZKA | Zamów dziś do 21:20 i odbierz następnego dnia roboczego w punkcie!
Koszyk

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
e-Baseus.com

OPERATOREM SKLEPU JEST:

Magnum RF Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 71

18-300 Zambrów

NIP:7231638410

REGON:386610073

KRS:0000894731

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-Baseus;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.e-baseus.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magnum RF Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.e-baseus.com; www.e-baseus.com i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.e-baseus.com; www.e-baseus.com, prowadzony jest przez Magnum RF Sp. z o.o. z magazynem zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 71, 18-300 Zambrów.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. przeglądarka internetowa
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Magnum RF Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-baseus.com oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-baseus.com; www.e-baseus.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy,
    6. dodatkowe informacje związane z zamówieniem
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Magnum RF Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "(login) - żłożyłeś zamówienie nr. (nr zamówienia)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   11. Wszystkie dokumenty sprzedaży wystawiane są w formie elektronicznej. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia sprzedaży lub Faktury VAT drogą elektroniczną. Do każdegego zamówienia wystawiany jest jednen dokument zakupu.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest możliwa w dowolny adres na świecie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Inpost oraz Ruch. . Koszty dostawy można sprawdzić na jednej z naszych podstron https://e-baseus.com/pol-delivery.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia. Koszty dostawy przesyłek zagranicznych są ustalane z klientem indywidualnie.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, z uwzględnieniem opcji dostawy.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego 51 1020 1332 0000 1002 1246 9500
    2. płatnością za pośrednictwem Przelewy24,
   3. Wszystkie dokumenty sprzedaży wystawiane są w formie elektronicznej. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia sprzedaży lub Faktury VAT drogą elektroniczną.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 100 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas osobiście lub listownie pod adresem "Oficjalny sklep Baseus, ul. Wojska Polskiego 71, 18-300 Zambrów" lub drogą e-mail pod adresem sklep@e-baseus.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (do pobrania pod następującym linkiem: https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, zwracany towar musi być do nas doręczony najpóźniej 100 dni od daty która znajduje się na dokumencie zakupu.
  5. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) art. 38. ze względów higienicznych sklep nie przyjmuje zwrotów słuchawek dokanałowych i dousznych, których zaplombowane opakowanie zostało otwarte a także dozowników na mydło, których zaplombowane opakowanie zostało otwarte a urządzenie nosi ślady użytkowania w postaci resztek cieczy lub zapachu po niej.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 10 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy przedmiot powrotnie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
   3. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 100 dni od dnia, w którym otrzymali Państwo towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 100 dni (obowiązująca jest data nadania przesyłki).
   4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż przewidziany ustawowo.

    Reklamacje dotyczące Towarów
    1. Magnum RF Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
    2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Oficjalny sklep Baseus, ul. Wojska Polskiego 71, 18-300 Zambrów po uprzedniej informacji na adres e-mail sklep@e-baseus.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
    3. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są objęte 24 miesięczną gwarancją. Baterie w produktach są objęte 6 miesięczną gwarancją.
    4. Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania tj. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, ingerencja cieczy.
   6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
    1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
    2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Oficjalny sklep Baseus, ul. Wojska Polskiego 71, mailowo pod adres sklep@e-baseus.com.
    3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   7. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
    1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel